Tartsd velünk az irányt!

Honvédtiszt

Mit kell tudni a honvédtisztről?

A honvédtiszt a Magyar Honvédség kötelékében, tiszti – vezetői – beosztásban végzi rendkívül felelősségteljes feladatait. Különböző katonai alapfeladatokat és szakfeladatokat, valamint szervezési feladatokat végez alkalmasságának és végzettségének megfelelően. A harctéren körültekintően kell meghoznia döntéseit, hiszen ennek hiányában társait szükségtelen veszélynek teheti ki. Mivel minden helyzetben nemzetét képviseli, és annak javáért kell küzdenie, rendkívül nagy felelősséget kíván ennek a szakmának a végzése.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel a honvédelem és a harcászat, el tudod képzelni magadat a Magyar Honvédség kötelékében dolgozni, például Magyarország védelmének biztosítása érdekében. Munkád minden pillanatában felelősségteljesen kell dolgoznod, és a csapatodat is így kell majd vezetned. A munka sikerességéhez hozzájárul majd, ha könnyen szót értesz az emberekkel, jól meg tudod szervezni munkájukat. A probléma megoldási képességed is segít majd egy-egy nehezebb helyzetben. A fizikai erőnléted abban segít majd, hogy a rád bízott feladatokat kiválóan tudd teljesíteni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…az általános iskola befejeztével egy középiskolában kell érettségit szerezned, majd ezt követően az Általános katonai alapkiképzést kell teljesítened. Ekkor kezdheted meg a Katonai vezetői alapképzést, ami után a Katonai vezetői alapszakon szükséges megszerezned a kellő szaktudást, egy felsőoktatási intézményben.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Megvalósító

Honvédtisztként nagyon fontos lesz, hogy gyakorlatias legyél, és a különböző szituációkat gyorsan átlásd, valamint, hogy képes legyél azokra rövid időn belül jó megoldást találni. Előnyös továbbá, ha változatos feladataid végzése során nem félsz a kockázatvállalástól, valamint könnyen tudsz embereket mozgósítani egy-egy feladat ellátására. Ha a különböző előírásokat és szabályokat – melyek a Honvédség működése során elengedhetetlenek – könnyűszerrel betartod, ez a foglalkozás Neked való lehet.

Honvédtisztként milyen tulajdonságokra van szükség?

Honvédtisztként felelősségteljes feladataid végzése során gyakran találkozol fizikai megterhelést igénylő és nagyfokú egészségügyi kockázattal járó feladatokkal. Ahhoz, hogy ezeket mind problémamentesen végrehajthasd, a következő képességekre és készségekre lehet szükséged:

 • Felelősségtudat, mert utasításaiddal beosztottjaid testi épségére és a rád bízott feladat sikerére is nagy hatással leszel.
 • Probléma megoldási képesség, a váratlan helyzetekhez való gyors alkalmazkodás miatt.
 • Szervezőképesség, hogy beosztottjaidnak munkáját sikerrel szervezhesd majd meg.
 • Kommunikációs képesség, amely a feletteseiddel és beosztottjaiddal való együttműködés során lesz létfontosságú.
 • Csapatmunka, hiszen legtöbb feladatodelvégzése során együtt kell majd működnöd másokkal.
 • Fizikai erőnlét, amely az erőnléti gyakorlatok (gyaloglás, futás egyéni védőfelszerelésben, fegyverekkel), kiképzések, illetve éles bevetések alkalmával lesz nélkülözhetetlen.

Mindezek mellett előnyös lehet még, ha jó műszaki kompetenciával rendelkezel, hiszen ennek segítségével értheted meg az általad használt eszközök működési elveit.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A honvédtiszt munkája során a baleseti lehetőségek előfordulásának esélye éppúgy fokozott, mint a komoly fizikai igénybevétel szüksége. Ahhoz, hogy minden egyes feladatát problémamentesen elvégezhesse, a következő egészségügyi követelményeknek kell megfelelnie:

 • jó állóképesség – hogy a gyakran több mint napi 8 órás szolgálati idejét teljesíteni tudja;
 • jó látás – hogy az éles szituációkban semmi se kerülhesse el figyelmét;
 • jó hallás – feletteseivel és beosztottjaival való eredményes kommunikációhoz;
 • ép mozgásrendszer – a fizikai igénybevétellel járó feladatok végzéséhez;
 • az idegrendszer épsége és a pszichés teherbíró képesség a kiképzéshez, a napi munkában és éles szituációkban elengedhetetlen.
Mi jellemző a honvédtiszt munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Gyakorlatias (50%)
(50 - 50)
Gondolatokra irányuló (50%)
Végrehajtó (35%)
(35 - 65)
Irányító (65%)

Mit csinál a honvédtiszt?

A honvédtiszt harcászati alaptevékenységeket és szaktevékenységeket végez az előképzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő területeken. Emellett rendkívül fontos feladata a ranglétrán alatta lévők kiképzése, irányítása, munkájuk szervezése, valamint adott esetben természetesen harctéri utasítások kiadása.

A légvédelmi rakéta és tüzér tisztnek ismernie kell az összfegyvernemi harc alapjait, az egyéni fegyverek kezelését, az alegységek vegyivédelmi, műszaki kiképzését, a beosztásából adódó harcirányítási, harcbiztosítási feladatok ellátását, rádióelektronikai harc alapjait. A hadsereg kötelékében a következő feladatokat láthatja el:

 • Külső fenyegetés esetén ellátja hazánk fegyveres védelmét. Ennek során részt vesz a csapatok szervezésének munkálataiban is.
 • Harcászati alaptevékenységet szervez, tervez, és szaktevékenységet végez.
 • Részt vesz a katonák kiképzésében. A kiképzése során elsajátított és megtapasztalt ismereteket és gyakorlati fogásokat az előírtaknak megfelelően végzi és továbbadja a beosztott személyi állománynak.
 • Az alárendeltségébe tartozó katonákat irányítja, munkájukat szervezi. Adott esetben parancsot, utasítást, intézkedéseket ad ki.
 • Jelentéseket és statisztikákat készít. Részletesen dokumentálja elvégzett feladatait és a végrehajtását tényét és minőségét jelenti parancsnokának.
 • Minden esetben szigorúan tartja magát a megszabott határidőkhöz és szabályokhoz. Szolgálati feladatai mindegyikét ennek megfelelően tervezi és szervezi.
 • Alkalmazza az Alaki és a Szolgálati Szabályzatban meghatározottakat. Alakiasan, fegyelmezetten viselkedik, betartja a katonai udvariasság és hierarchia szabályait.
 • Minden esetben a katonai jog és etika szabályainak megfelelően viselkedik. Ennek elmulasztása esetén komoly szankciókra számíthat.
 • Munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat lát el. Katasztrófahelyzetben más erőkkel együttműködve dolgozik a válságos szituációk megoldásán.

Hogyan dolgozik?

  Eszközök és anyagok

A honvédtiszt feladatait szabadtéren és épületben egyaránt végezheti, ám ezek elsősorban gyakorlati tevékenységek elvégzését követelik meg. Az ehhez szükséges eszközök a következők lehetnek:

 • golyóálló mellény és sisak;
 • katonai egyenruha;
 • lőfegyverek;
 • haditechnikai eszközök;
 • rádiótelefon;
 • harcjárművek.

Mindezek mellett gyakorlatok és éles szituációk alkalmával egyaránt különféle lőszereket használ a honvédtiszt. Dokumentációs feladatainak elvégzéséhez számítógépet és egyéb irodai eszközöket, valamint papírt és tollat is használhat.

Kivel találkozik munkája során?

A honvédtiszt feladatai végzése során leggyakrabban beosztottjaival találkozik, akiket az elvégzendő feladatnak megfelelően kell irányítania, és arról eligazítania. Ezekről a feladatokról feletteseitől kap tájékoztatást, akiknek parancsait mindenkor köteles teljesíteni. Egyes feladatok végzése során más, azonos beosztásban lévő tisztekkel is fontos lehet együttműködnie. Rajtuk kívül a következőkkel kerülhet kapcsolatba:

 • katasztrófavédelmi szakemberekkel;
 • a rendőrség állományában dolgozókkal;
 • egészségügyi alkalmazottakkal;
 • a civil lakosság tagjaival.

Hol végzi a munkáját?

A honvédtiszt belső és külső térben egyaránt végezheti nagyfokú felelősséggel járó feladatait. Leggyakrabban a laktanyában tartózkodik, ahol beosztottjait irányítja, szervezi feladataikat. Ennek során feletteseinek utasításait mindig maradéktalanul betartja. Gyakorlatok során a terepen tartózkodik, ahol gyakran aktív résztvevője, máskor csak felügyelője a végzett tevékenységeknek. Az alapkiképzés során a kiképzőbázison dolgozik, és vesz részt az újoncok kiképzésében. Szükséghelyzetben a felettesei által számára kijelölt helyen végez katasztrófavédelmi, harcászati feladatokat.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A honvédtiszt feladatait váltakozó munkarend szerint, akár több műszakban végzi. Legjellemzőbben heti 40 órában tevékenykedik, azonban a készenléti egységek tagjainál előfordul, hogy akár heti 54 órát is dolgoznak. Hétvégéktől és ünnepnapoktól függetlenül, a hét bármely napján végezheti tevékenységét, az előzetesen elkészített beosztástól függően. Ennek megfelelően nem ritka, hogy az éjjeli órákban is dolgoznia kell, hiszen a rendfenntartó egységek tagjaként a nap bármely órájában szükség lehet szakértelmére.

 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A légvédelmi rakéta és tüzér tiszt munkája nem veszélytelen, így számos baleseti veszélyforrás és környezeti ártalom érheti annak ellátása során:

 • baleseti veszélyforrást jelenthet a munka során használt lőfegyverek, harcászati eszközök, közlekedési eszközök, nagyobb terhek cipelése;
 • alkalmanként a szabadban, az időjárási viszonyoknak kitéve kell dolgoznia, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet;
 • vegyi anyagok hatásának lehet kitéve üzemeltetési, mentesítési helyzetekben.
   

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítson a szolgálati szabályzat, valamint a munka, tűz- és balesetvédelmi előírások betartására, valamint ezek beosztottjaival való betartatására is.

A légvédelmi rakéta és tüzér tiszt tevékenysége során különböző természeti és éghajlati feltételek között látja el beosztását. Feladatai egyaránt járhatnak közepesen nehéz fizikai, valamint szellemi igénybevétellel. A hátat és a gerincoszlopot jelentősen megterhelheti a változó helyszíneken és időjárási viszonyok között végzett, sokszor órákon keresztül tartó ülő vagy állómunka. Pszichikai igénybevételt jelenthet a beosztottak maximális felelősséggel történő irányítása, az éles szituációkban történő helytállás, a 24 órás szolgálatteljesítés.

Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy a honvéd altiszt megfelelő mennyiségű időt szánjon a pihenésre, és ennek során a testi és szellemi felfrissülésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Katonai vezető
Felsőoktatási szak neve: Katonai vezető alapképzési szak (BSc)

A munkakör betöltéséhez be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában kell leérettségizned. Ezt követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára kell jelentkezned például katonai vezetőszakra. Ez a képzés összesen 4 évet vesz igénybe.

Ahhoz, hogy a honvédtiszt feladatai végzése során kellő szakértelemmel járhasson el, a következő tantárgyakban elért jó eredmény adhat kellő alapot:

 • történelem, társadalmi és állampolgársági ismeretek – a feladatok hátterének megértéséhez, valamint Magyarország múltjának és aktuális berendezkedésének megismeréséhez;
 • testnevelés és sport – a komoly fizikai igénybevétellel való megbirkózáshoz;
 • földrajz- a nyílt terepen való problémamentes eligazodáshoz.

A légvédelmi rakéta és tüzér tisztnek elsősorban a műszaki-technikai tantárgyakban való jártasság segítheti munkáját. Mindezek mellett hasznos lehet még egy idegen nyelv ismerete is, hiszen egy tiszt kerülhet olyan helyzetbe, ahol külföldiekkel kell megértetnie magát.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Honvédtiszt?

Minimum 155 000 Ft - Maximum 685 000 Ft

Hazánkban a honvédtisztek bruttó havi átlagos keresete 387.000 Ft, amely életkortól, harcászati tapasztalattól és rendfokozattól függően 155.000 és 685.000 Ft között mozoghat. Mindezeken felül a honvédség kötelékében szolgálók különféle szociális juttatásokban is részesülhetnek, mint például az ingyenes lakhatás.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A honvédtisztként végzetteknek várhatóan nem jelent majd problémát a munkába állás, hiszen a Magyar Honvédség lehetőséget biztosít minden végzett szakember számára. Az elhelyezkedést nagyban megkönnyíti, hogy a nyugdíjba vonuló tisztek helyét frissen végzettekkel szükséged feltölteni. A katonának tehetségétől, szakmai tudásától és elhivatottságától függően lehetséges magasabb rendfokozatokba kerülnie. A különféle szociális juttatások, mint a kiemelkedő színvonalú egészségügyi ellátás, vagy az ingyenes lakhatás további előnyökkel járhatnak a honvédtisztek számára.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A Katonai vezető alapképzési szakon végzetteknek elhelyezkedési lehetőséget elsősorban a Magyar Honvédség nyújt, ahol honvédtisztként dolgozhatnak. Először pályakezdő tiszt (első tiszti) beosztásban, mint szakaszparancsnok, később az előmeneteli rendszernek megfelelően például osztály törzsfőnök, osztályparancsnok, parancsnok beosztásban.

Az alapképzési szak elvégzése után továbbtanulási lehetőséget a Katonai vezető mesterképzési szak (MSc) nyújt. A katonai ranglétrán előrelépési lehetőséget nyújt a tiszt folyamatos önfejlesztése, mind fizikai, mind pedig szellemi síkon.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, melyik volt a magyar történelem egyik legnagyobb katonai győzelme?

Az 1456-ban történt nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik legjelentősebb eseménye, és egyszersmind a magyar történelem egyik legdicsőségesebb pillanata. A több mint tízszeres túlerőben lévő törökök ellen a Szilágyi Mihály vezette magyarok több mint két hétig tartották a várat, majd a segítségként érkező Hunyadi János seregével a vár mellett szétverte a török hadakat. A keresztény világban a déli harangszó állít emléket ennek a jelentős történelmi pillanatnak.

Szerinted mikor alakult meg a Magyar Honvédség?

A Magyar Honvédség története egészen 1848-ig nyúlik vissza, amikor Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására a Nemzeti Őrsereg részeként felszereltek 10 reguláris zászlóaljat. Ugyanebben az évben Kossuth Lajos kérésére megszavaztak 200.000 újoncot, valamint 42 millió forint hadihitelt, amellyel hivatalosan is létrejött a nemzet védereje, a Honvédség. Ám mai nevét csak a rendszerváltás után, 1990. március 15-én kapta meg.

Tudod-e, mi a NATO?

A NATO, vagyis az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (Észak-atlanti Szövetség) 1949-ben alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy a tagországok szabadságát és biztonságát politikai és katonai eszközökkel is megőrizzék. A hidegháborús fegyverkezési verseny komoly szerepet játszott kialakulásában, ám manapság elsősorban már békefenntartói feladatokat lát el, Afganisztánban például épp az ottani missziójának kibővítésén tevékenykedik.

Mit gondolsz, mi volt a keresztes háborúk idejében Magyarországon a legmodernebb harcmodor?

Hazánkban a 13. század végéig virágzott a lovagi kultúra. A lovagok nehézpáncélzatot viselő, lovas katonák voltak, jellemzően jó anyagi helyzetű családdal a hátuk mögött, mert csak ők engedhették meg maguknak a páncélzat és fegyverzet megvásárlását. A keresztes háborúkkal terjedt el Magyarországon ez a fajta életforma, amely addig csak a nyugati kultúrákra volt jellemző. Később a nehéz mozgás miatt a könnyűgyalogság fejlődésével azonban hanyatlásnak indult.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.honvedelem.hu– hírek, missziók, alakulatok, kiadványok
 • Baczoni, Bánffyné, Balla: A nagy háború 1914-1918 – Kézzelfogható hadtörténelem. Zrínyi Kiadó. 2014.
 • Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Kiadó.

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu
 • www.mileszel.hu

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkája nehézségeiről Sándor beszélt nekünk, aki hadnagyi rangban szolgál a Magyar Honvédségnél: „Úgy gondolom, hogy ezt a munkát csak az tudja igazán becsületesen és nagy odaadással végezni, aki tényleg elkötelezetten szereti a hazáját. Nagy a felelősségem szinte minden kérdésben, hiszen sokan tartoznak hozzám, és a nekik adott utasításokat mindig mérlegelnem kell, hiszen egy rossz szóból is baj lehet. Emellett nehéz az éjszakai szolgálat is, sőt, van, amikor több, mint 24 órán át vagyok szolgálatban, például katasztrófahelyzetben. Ilyenkor sokszor nem könnyű a feladatok megoldása, de higgyék el nekem, ebbe is bele lehet szokni. És minden nehézségért kárpótol a tudat, hogy az országot szolgálom.”