Tartsd velünk az irányt!

Jegyző

Jegyző

FEOR:
112304
Foglalkozási terület:
Jog és társadalomtudomány
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Jogász mesterképzési szak (osztatlan MA))

Bevezető

Gondolná, hogy a jegyzők is részesülhetnek kitüntetésben?

A miniszterelnök határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat. Ezt az a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyző kaphatja, aki 10 éven keresztül folyamatosan jegyzői, vagy közös önkormányzati hivatal esetén 5 éve jegyzői tisztséget tölt be. A jelöltnek kiválóan kell ellátnia feladatát, és rendelkezni kell a fővárosi, megyei, közigazgatási hivatal vezetőjének támogatásával. A kitüntetés egyszeri pénzbeli juttatással is jár.
 
Tudja-e, miért van szükség aljegyzőre?
A jegyző akadályoztatása esetén, ha betegállományban van, vagy szabadságát tölti, vagy több napig például továbbképzésen, rendezvényen van, akkor az aljegyző helyettesíti. A jegyző határozza meg, jelöli ki azokat a feladatokat, amelyeket az aljegyzőnek kell ellátnia. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető. Amennyiben a jegyző és az aljegyző sem tudja ellátni feladatait, a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései értelmében kerül sor a helyettesítésükre. 

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A jegyző az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat látja el, mint kormánytisztviselő, így kormánytisztviselői jogviszonyban áll. A jegyzői tisztséget pályázat útján lehet betölteni, és a polgármester nevezi ki. Munkájának célja, hogy az adott polgármesteri hivatal működése megfeleljen a jogszabályok által előírt követelményeknek, segítse a polgármester munkáját. Közigazgatási hatósági feladatokat lát el, így mindennapjainak része az államigazgatási ügyekben való döntés, illetve döntés előkészítés, a döntések kezdeményezése, valamint annak figyelemmel kísérése, hogy a képviselő-testület betartja-e a jogszabályokat. Ezen feladatokat szem előtt tartva együttműködik az önkormányzat, a polgármesteri hivatal munkatársaival, javaslatot tesz a hivatali szervezet felépítésére.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, vagy a közös önkormányzati hivatalt, melyben segítségére vannak a közigazgatási ügyintézők. A polgármester és hivatalának segítésén túl, megszervezi az állampolgárok közigazgatási ügyeinek szakszerű ügyintézését. A jegyző gondoskodik továbbá az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a belső igazgatás, egészség- és nyugdíjbiztosítás, építésügy és területfejlesztés, valamint igazságügy, munkaügy, pénzügy, szociális és gyámügy területén. Ezek mentén elsősorban a következő feladatokért felelős:

Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Hivatalvezetőként jogosult arra, hogy önálló intézkedéseket hozzon, intézkedjen a hatáskörébe utalt ügyekben, mint például a népszavazással, szabálysértéssel, anyakönyvi igazgatással, menedékjoggal, ingatlan használatba vételi engedéllyel, szociális ellátással kapcsolatban.
 • Vezeti a hivatali beosztottakat.  Az általa vezetett hivatalban dolgozó önkormányzati tisztviselők és munkavállalók felett munkáltatói jogokat gyakorol, azaz dönt a felvételük, elbocsátásuk és munkabérük tárgyában. Javaslatot tesz a hivatali szervezet felépítésére, működési elveire.
  • Döntéseket készít elő. Kezdeményezi, előkészíti az önkormányzati döntéseket, a polgármester hatáskörébe tartozó intézkedéseket, akár jogszabályi előírások alapján, vagy olyan helyi közügy kapcsán, ahol indokolt intézkedni, döntést hozni. 
  • Felügyeli a jogszabályoknak való megfelelést. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, és adott esetben törvényességi észrevételeket tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában. Rendszeres tájékoztatást ad az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, azok változásairól.
  • Beszámolót készít. Akár írásban, akár szóban beszámol munkájáról, értékeli a feladatok teljesítését, a dolgozók munkakörülményeit. Ő ismerteti a következő időszak feladatait is a munkatársak számára.
  • Belső szabályzatokat alkot meg. Vonatkozzon az a hivatal napi munkaidejére, a kiadmányozás rendjére, az összeférhetetlenségi kérdésekre vagy a pénzkezelésre, illetve a szervezeti és működési szabályzatra.
  • Kapcsolatot tart más kerület, település jegyzőivel. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, a felmerült kérdések, problémák megválaszolásához segítséget jelent a konzultáció.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A jegyző irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodai eszközök, pl. papír, toll, fénymásoló, nyomtató, iratmegsemmisítő gép;
 • bélyegző
Munkája során sok papír alapú iratot tanulmányoz át, hivatalos formanyomtatványt kezel, előadóívekkel, testületi anyagokkal, beszámolókkal, előterjesztésekkel dolgozik.

Hol végzi a munkáját?

A jegyző munkáját a hivatal irodájában végzi. Az iroda lehet egy kisebb vagy egy nagyobb szoba, ahol egyedül dolgozik, de itt tart megbeszéléseket a beosztottjaival és a hozzá érkező más intézményvezetőkkel is. A munkájával kapcsolatban különböző hivatali tárgyalótermekben vesz részt megbeszéléseken, értekezleteken. Jelen lehet a város különböző eseményein, mint kiállítás, új intézmény átadása, sportrendezvények – ilyenkor a munkavégzés utazással jár.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A jegyző munkaideje a normál munkarend szerint zajlik, heti 40 órában, hétfőtől péntekig. A hétvégi munkavégzés nem jellemző a munkájára, míg a túlóra esélyét a lelkiismeretesen elvégzett munka, illetve az elhúzódó képviselő testületi ülések, éves beszámolók határidőre történő elkészítése növelheti egy-egy alkalommal.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A jegyző munkaidejének nagy részét irodai környezetben a számítógép előtt, vagy munkatársakkal egyeztetve, illetve dokumentumok készítésével tölti, amely jellemzően ülő testhelyzetben történik. Ez megterhelheti a gerincet, és a látás romlásához vezethet.

Emiatt a munka során fokozottan ügyelnie kell, hogy rendszeresen tartson kisebb szüneteket, végezzen kisebb mozgással járó tevékenységeket. Mivel szinte folyamatos a számítógépes munkavégzés, a szem pihentetésére is fokozott figyelmet kell fordítania.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A jegyző, hivatali munkaköréből adódóan szellemi munkát végez. Fizikai nehézséget jelenthet az ülő tevékenységből és számítógép használatából eredő gerincterhelés, valamint a billentyűzet használata során a kar, kéz, ujjak igénybevételével. Pszichikai nehézséget elsősorban a mindennapokkal járó stressz jelenthet, amelynek okai például:

 • tartósan kell koncentrálnia, összpontosítania;
 • szűk határidők a pénzügyi kimutatások, javaslatok kidolgozásakor;
 • hivatalon belüli szakmai viták;
 • a különböző mentalitású ügyfelekkel való vita.
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre, szellemi feltöltődésre, testmozgásra, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek negatív hatásai.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A jegyző elsősorban a közvetlen felettesével, a polgármesterrel tart napi kapcsolatot. Ezen felül a hivatal alkalmazottjaként kapcsolatot tart:

 • ügyfélfogadási időben az ügyfelekkel, például helyi lakosokkal;
 • hivatali dolgozókkal;
 • többi önkormányzattal, szakmai szervezetekkel;
 • helyi intézményekkel, pl. gyámhivatal, iskola, temető;
 • minisztériumokkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Egy jegyző átlagkeresete Magyarországon havi bruttó 454.000 Ft, ami az elmúlt évekre visszatekintve nem mutat jelentős változást. A jegyzők keresete a kormánytisztviselői bértábla szerint alakul. Ez alapján az országos átlagkereset havi bruttó 398.000-496.000 Ft között mozoghat, attól függően, hogy a kormánytisztviselő mekkora szakmai tapasztalattal rendelkezik, hány évet töltött el a közigazgatás szervezetében. A kimutatások alapján a legjobb keresetre a szakmán belül már sok évet eltöltöttek számíthatnak.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok száma törvényben kerül rögzítésre, így a jegyzők száma csak törvénymódosítás esetén változhat, illetve amennyiben egy jegyző felmentésre kerül, lemond tisztségéről vagy nyugdíjba vonul. Ebben az esetben az igazán lelkiismeretes, precíz, megbízható tudással rendelkező szakemberek számíthatnak – a pályázat útján történő – kiválasztásra.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A jegyzőnek elsősorban gazdasági és jogi ismeretekben való jártassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jó szakember legyen. A szakma képviselővel szemben támasztott kompetencia elvárások a következők:

 • Felelősségtudat, hiszen munkája során egy hivatal munkájáért felel. Az ő döntései határozzák meg az általa vezetett intézmény megítélését. Felelősen kell akkor is eljárnia, amikor azt vizsgálja, hogy a képviselő-testület betartja-e a jogszabályban foglaltakat.
 • előfordul, hogy egyes szakkérdésben iránymutatást vagy tanácsot kap, de egyedül hozza meg döntéseit, legyen szó akár a hivatal gazdasági és belső működéséről, vagy a szakmai kérdések elbírálásáról.< >, hogy a saját idejét jól ossza be, a hivatali dolgozók munkáját egységesen, rendszeresen felügyelje. Az ügyek elosztásához is szervezőképesség kell, hogy tisztában legyen azzal, ki milyen területhez ért jobban, ki milyen leterhelt.
 • Tanulás, mert folyamatosan nyomon kell követnie az új, vagy módosuló jogszabályokat, ehhez pedig továbbképzéseken is részt kell vennie.
 • Probléma megoldási képesség, mert számtalan váratlan helyzettel találkozik munkája során, amelyre javaslatokat kell megfogalmaznia.
 • Kitartás, mert munkája során találkozhat hasonló feladatokkal, amelyeket az esetleges monotónia ellenére nagy odafigyeléssel kell végeznie.
A szakembernek ezeken túlmenően digitális kompetenciával kell bírnia, hiszen munkájának nagy részét számítógépen látja el.  Munkájához elengedhetetlen a kommunikációs képesség, mert mind a beosztottjaival, mind a képviselő testület tagjaival szót kell értenie. Ezek mellett a jegyzőnek szükséges az ápolt külső megjelenés, hogy megjelenése bizalmat ébresszen, szavának hitelt lehessen adni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A jegyzővel szembeni egészségügyi elvárások egyrészt a számítógépes irodai munkából, illetve a stresszel teli mindennapokból adódnak:

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség – stressz vagy konfliktusok kezeléséhez;
 • ép kezek, ép ujjak – a számítógép használata során;
 • jó látás – többek között a nagy mennyiségű iratok olvasásához;
 • jó hallás – hogy megértse a hozzá fordulók kéréseit.
Hallássérültek a beszéd jó megértését lehetővé tevő hallókészülékkel végezhetik ezt a tevékenységet. A munka aránylag kevés mozgással jár, így jó munkalehetőséget jelenthet mozgássérültek számára is.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Ahhoz, hogy jó szakemberként dolgozhasson a jegyző, fontos, hogy megértse az állam működését, és fogékony legyen a gazdasági kérdések megoldására. Ehhez a következő tantárgyak biztosítanak jó alapot:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – hiszen jó, ha átlátja a társadalom működését, ismeri az önkormányzat működését;
 • latin örökségünk – a jogszabályok hátterének megértése miatt;
 • filozófia – az összefüggések felismerése érdekében.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A jegyzői munka ellátását olyan ember fogja élvezni, akiről általában elmondható, hogy szereti a megoldandó feladatokat, például amikor egy hivatal működését és gazdálkodását kell megszerveznie, akár egy beszámolót kell elkészítenie. Ugyanakkor örömmel tölti el, ha egy intézmény, egy hivatal beosztottjaiért, a hivatal munkájáért felelősséget vállalhat. Ezek mellett a jegyző betartja a jogszabályokat, a területi és helyi szabályokat, utasításokat, pénzügyi és jogi rendelkezéseket, azaz szabálykövető személyiség. Szereti, ha pontosan meghatározott felelősségi- és hatásköre van, mert ezek a tényezők biztonságot adnak számára a munkavégzése során.

 • Irányító
 • Megvalósító

Mi jellemző a Jegyző munkájára?

Személyközpontú (100%)
(100 - 0)
Tárgyias (0%)
Csoportos (100%)
(100 - 0)
Önálló (0%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (100%)
(100 - 0)
Aprólékos megoldások (0%)
Gyakorlatias (15%)
(15 - 85)
Gondolatokra irányuló (85%)
Változatos (100%)
(100 - 0)
Monoton (0%)
Végrehajtó (40%)
(40 - 60)
Irányító (60%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Okleveles jogász
Felsőoktatási szak neve: Jogász mesterképzési szak (osztatlan MA)

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A jogász szak megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megszerzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A munkakör betöltéséhez a jogász osztatlan képzés elvégzése szükséges, amely 10 félévet vesz igénybe. Ennek során a diploma megszerzése előtt a jogalkalmazói készség kialakítását elősegítő 6-12 hét szakmai gyakorlat elvégzése is szükséges. Ezt követően a végzettek állam- és jogtudományi doktorok lesznek.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során az a cél, hogy a későbbi munkavégzéshez szükséges társadalomtudományok alapjait, a jogintézmények, a jogalkotás és jogalkalmazás módszereit ismerjék meg a tanulók. Ennek megfelelően kezdetben alapozó, és történeti jogi ismereteket sajátítanak el, mint a:

 • jog és állambölcselet;
 • magyar és egyetemes jogtörténet;
 • római jog.
Későbbiekben az ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő tudományok adják a képzés alapját:
 • polgári anyagi és eljárásjog;
 • büntető anyagi és eljárásjog;
 • alkotmányjog;
 • közigazgatási jog;
 • munkajog;
 • pénzügyijog.
Olyan kiegészítő szakismeretekre is szert tesznek, mint az alapvető jogintézményekkel kapcsolatos tudás elmélyítése, a jogászi szemléletmód kialakítása, a joggyakorlat alapelemeinek elsajátítása, a hazai jog terjedelmileg meghatározó szerepe mellett az összehasonlító jogi, Európa-jogi ismeretek. 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Jogász diplomával az elhelyezkedés terén elsősorban a jogi pályákon bíróként, ügyvédként, ügyészként van lehetőség, de az államigazgatás területén is viszonylag sok munkalehetőség adódhat. Az államvizsgát követő 3 évet a bíróság, ügyészség, vagy a közigazgatási hivatal rendszerét megismerve töltik, majd a szakvizsgák letételét követően már dolgozhatnak bírósági/ügyészségi titkárként, vagy jogtanácsosként a közigazgatási szerveknél. Ahhoz, hogy jegyző lehessen valaki, sok évet kell eltölteni a közigazgatás keretein belül, és jogi szakvizsgával, illetve közigazgatási szakvizsgával kell rendelkeznie. Az alábbi munkakörökbe szerezhetnek kinevezést:

 • Aljegyző;
 • Főjegyző;
 • Gyámhivatal vezetője
 • Jegyző;
 • Körjegyző;
 • Megyei főjegyző;
 • Polgármesteri hivatal, önkormányzat osztályvezetője.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.akrrierplusz.hu - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Az én munkám nagy felelősséget igényel. Napi szinten is sok döntést kell meghozni, kisebb vagy nagyobb ügyekben, azonban vannak olyan feladatok, amelyek éves szinten meghatározhatják a polgármesteri hivatal, így közel 30 ember munkáját. Ilyenkor én már bele se gondolok, hogy egyes döntéseim mögött milyen felelősség van. Az évek során megtanultam jól kiosztani a feladatokat, így a kisebb feladatok nem veszik el az időt attól, hogy felkészüljek a nagyobb feladatokra. A munkatársakra, kollegákra számíthatok, nagyon megbízom a munkájukban, így  sok terhet levesznek a vállamról. A munkámban ugyanakkor nagyon szeretem a felelősségteljes döntések másik oldalát, hogy számít a szavam, és nélkülözhetetlen tagja lehetek a közösségnek, melyben élek." – mesélt munkájáról Judit, főjegyző.

További érdekességek

Mit gondol, mit tesz a közös önkormányzati hivatal jegyzője?

Az ezernél kevesebb lakosú, egymással határos települések igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak ki, és tartanak fenn. Az érintett települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése szükséges a körjegyző kinevezéséhez. A körjegyző vezeti a körjegyzőséget, felel annak működéséért és gazdálkodásáért, gondoskodik a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekről. A munkájáról folyamatosan be kell számolnia, így rendszeresen értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a körjegyzőség munkáját. 

Ön szerint milyen adatokat tart nyilván a jegyző?

A jegyző több nyilvántartást vezet. Egyrészt vezeti a választói névjegyzéket, aki ebben szerepel, csak az mehet el szavazni. Ellátja az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos, továbbá az anyakönyvi igazgatással összefüggésben a jegyzői feladat- és hatásköröket is, mint a születési-, halotti-, vagy házassági anyakönyvi kivonattal kapcsolatos teendők. A talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos adatokat rögzíti.

Tudja-e, hogy mit jelent a kiadmányozás?

A közigazgatásban gyakorta használt kifejezés, amely azt jelenti, hogy jóváhagyja a vezető a véglegesnek szánt, letisztázott dokumentumot, azon már változtatni nem lehet. Az érdemi döntés tehát a kiadmányozó kezében van. A kiadmányozás magában foglalja az intézkedés vagy a dokumentum kiadását, azaz engedélyezi ennek megküldését az illetékes felé. A kiadmányozó intézkedik az ügyirat irattárba helyezhetőségéről is. Ezen intézkedéseit a papír alapú dokumentumon való szövegezéssel jelzi.

Munkaadók mondták

Vissza az listához