Tartsd velünk az irányt!

Adatvédelem

A Nemzeti Pályaorientációs Portál

Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

 

(A jelen szabályzat 2016. év április 5. napján lépett hatályba)

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 1. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása
 2. Általános információk                                                                                                                                        
 3. Alapfogalmak                                                                                                                                                        
 4. Adatkezelési alapelvek a Nemzetgazdasági Minisztérium adatkezelése során                            
 5. A https://palyaorientacio.munka.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama    
 6. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei                                                                              
 7. A Szabályzat hatálya                                                                                                                            

 

Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra!

 

A Nemzeti Pályaorientációs Portál (a továbbiakban: Portál) adatvédelmi szabályzata abból a célból készült, hogy a Portál által folytatott adatkezelés a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen. A jelen adatkezelési szabályzat a https://palyaorientacio.munka.hu weboldalon a látogatók, felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

Az adatok kezelését és feldolgozását a Nemzetgazdasági Minisztérium, a továbbiakban Adatkezelő végzi. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót), a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (továbbiakban KEK KH)  veszünk igénybe.

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Portál szolgáltatásainak biztosításához (különösen: tanácsadáshoz, kérdőívek kielemzéséhez, Fórum, Chat, hírlevelek rendszeres megküldéséhez) használjuk.

 

I Az adatvédelmi szabályzat elfogadása

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás az adatok elküldését megelőzően a Portálon található

Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásával történik.

 

A Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az önként megadott felhasználói adatokat a Portál Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata szerint kezelje.

 

A 16. év alatti Felhasználó törvényes képviselője a regisztráció során adott hozzájáruló nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az önként megadott felhasználói adatokat jelen Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, ill. a hatályos jogszabályok betartása mellett kezelje.

 

II. Általános információk

 1.1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Nemzetgazdasági Minisztérium

Adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

E-mail cím: info.palyaorientacio@munka.hu

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követő portálhasználatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

1.2. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

  (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

   

 

III. Alapfogalmak

a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján.

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

IV. Adatkezelési alapelvek a Nemzetgazdasági Minisztérium adatkezelése során

 

Az adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az adatkezelés során biztosítanunk kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

 

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen tájékoztatási kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Szabályzatban teszünk eleget.

 

Adatkezelőként kötelesek vagyunk gondoskodni az adatok biztonságáról, megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ebben a körben a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit az adatkezelő valamennyi munkavállalójával megismerteti és elfogadtatja.

 

Az adatkezelő az adatokat köteles védeni különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vétele

Az adatkezelő köteles kérelmezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelés megkezdése előtt. Az adatkezelés – a törvényi kivételeken kívül - a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.

 

Az adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt a Hatóságnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni

a) az adatkezelés célját;

b) az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;

c) az érintettek körét;

d) az adatok forrását;

e) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját;

f) az egyes adatfajták törlési határidejét;

g) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges

adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységét;

h) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,

j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.

 

Az adatkezelő az első nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap. A nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90467/2015.

 

A fent felsorolt adatok megváltozását 8 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, és a nyilvántartást megfelelően módosítani kell. 

 

V. A https://palyaorientacio.munka.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 

A Portálra regisztráció nélkül csak látogatóként lehet belépni, ehhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Nemzetgazdasági Minisztériuma honlap látogatóiról az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), látogatás időpontja és időtartama. Ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használjuk fel, és az adatokat a feldolgozást követően 6 hónap után megsemmisítjük.

A Portál egyes oldalainak elérése, a teljes tartalom megtekintése, ill. bizonyos funkcióinak, szolgáltatásoknak az igénybevétele regisztrációhoz kötött, amely önkéntes adatszolgáltatáson alapul. A regisztrációs eljárások az elérni kívánt funkció jellegétől, továbbá az egyes felhasználói csoportok szerint differenciált lehet.

 

Az adatkezelő megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium.

 

Az adatkezelő által kezelt adatok köre:

Regisztráció esetén az  SSO-ban  kezelt adatok köre:  vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, nyelv, telefon, jelszó

További adatok a regisztrációban:

A rögzítésre kerülő adatok felhasználói csoportok szerint az alábbiak:

 

Általános iskolások:

 

 • Vezetéknév:
 • Keresztnév:
 • Születési dátum:
 • E-mail cím:
 • Neme:
 • Fiú
 • Lány

   

 • Évfolyam
 • Tagozat:
 • Település:
 • főváros
 • város, megyeszékhely
 • város, nem megyeszékhely
 • község, falu    
 • Megye:
 • Iskola típusa:
  • Általános iskola
  • Gimnázium
  • Szakközépiskola
  • Szakiskola
  • Speciális szakiskola
  • Egyéb

 

 

 

Középiskolások:

 

 • Vezetéknév:
 • Keresztnév:
 • Születési dátum:
 • E-mail cím:
 • Neme:
 • Fiú
 • Lány

   

 • Évfolyam

Tagozat:

 • Település:
 • főváros
 • város, megyeszékhely
 • város, nem megyeszékhely
 • község, falu    
 • Megye:
 • Iskola típusa:
  • Általános iskola
  • Gimnázium
  • Szakközépiskola
  • Szakiskola
  • Speciális szakiskola

 

 

Felnőttek:

 • -  Neme:
 • Férfi
 •  

 • Vezetéknév:
 • Keresztnév:
 • Születési dátum:
 • E-mail cím:
 • Település:  
 • főváros
 • város, megyeszékhely
 • város, nem megyeszékhely
 • község, falu
 • Legmagasabb iskolai végzettség:

   

 • 8 általánosnál kevesebb
 • 8 általános
 • nem befejezett szakiskola
 • befejezett szakiskola
 • nem befejezett szakközépiskola
 • szakközépiskolai érettségi
 • gimnáziumi érettségi
 • főiskolai diploma
 • egyetemi diploma
 • PhD-fokozat

   

 • Munkaerő-piaci státusz:

   

 • álláskereső
 • alkalmazott
 • vállalkozó
 • önfoglalkoztató
 •  tanuló
 •  GYES/GYED
 •  háztartásbeli
 •  Egyéb
 • Nyilatkozatok:
  • Feliratkozom a hírlevére
 • Elfogadom az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot
 • A regisztrációhoz el kell fogadni az Adatvédelmi nyilatkozatot!

 

Szülő regisztráció:

 • -  Neme:
 • Férfi
 •  

 • Vezetéknév:
 • Keresztnév:
 • Születési dátum:
 • E-mail cím:
 • Település:  
 • főváros
 • város, megyeszékhely
 • város, nem megyeszékhely
 • község, falu
 • Legmagasabb iskolai végzettség:

   

 • 8 általánosnál kevesebb
 • 8 általános
 • nem befejezett szakiskola
 • befejezett szakiskola
 • nem befejezett szakközépiskola
 • szakközépiskolai érettségi
 • gimnáziumi érettségi
 • főiskolai diploma
 • egyetemi diploma
 • PhD-fokozat

   

 • Munkaerő-piaci státusz:

   

 • álláskereső
 • alkalmazott
 • vállalkozó
 • önfoglalkoztató
 •  tanuló
 •  GYES/GYED
 •  háztartásbeli
 •  Egyéb
 • Nyilatkozatok:
  • Feliratkozom a hírlevére
 • Elfogadom az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot
 • A regisztrációhoz el kell fogadni az Adatvédelmi nyilatkozatot!

   

 

 

Szakértő:

 

-              Neme:

 • Férfi

Titulus:

 • Dr
 • dr
 • PhD

 

 • Publikus
  • igen
  • nem

 

Vezetéknév:

Keresztnév:

 

 • Publikus
  • igen
  • nem

 

 • Születési dátum:
 • Fénykép:                          Publikus

  100x100 pixel méretű, .jpg vagy .png formátumú képet adjon be.

 • Telefonszám:                   Publikus
 • E-mail:                             Publikus
 • Munkaerő piaci státusz:
 • álláskereső
 • alkalmazott
 • vállalkozó
 • önfoglalkoztató
 • tanuló
 • GYES/GYED
 • háztartásbeli
 • egyéb

   

 • Legmagasabb iskolai végzettség:            Publikus
  • Akkreditált felsőfokú szakképzés
  • Doktori fokozat PHD/DLA
  • Egyetem /MA/MSc
  • Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés
  • Felsőfokú technikum
  • Főiskola /BA/BSc
  • Középfokú technikum

    

 • Képesítések listája
 • pszichológus BA
 • pszichológus MA
 • pszichológus PhD
 • pedagógus
 • tanító
 • szociális munkás BA
 • szociális munkás MA
 • szociálpedagógus BA
 • szociálpedagógus MA
 • felnőttképzési szervező, BA
 •  munkavállalási tanácsadó, BA
 •  művelődésszervező, BA
 • személyügyi szervező BA
 • közösségi és civil fejlesztő szakember MA
 • interkulturális pszichológia és pedagógia szakos bölcsész MA
 • népművelő, művelődésszervező, népművelő-könyvtáros, BA
 •  népművelő,MA
 •  közművelődési előadó, MA
 • művelődési (és felnőttképzési) menedzser, MA
 •  művelődésszervező, MA
 • kulturális mediátor MA
 • mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA
 • mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember MA
 • közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon BA
 • emberi erőforrás tanácsadóMA
 • mérnöktanár
 • közgazdász BA
 • közgazdász MA
 • andragógus BA
 • andragógus MA

   

 • További végzettségek:

  További végzettségeket is megadhat, amennyiben kapcsolódik a tanácsadói munkájához, több esetén vesszővel válassza el.

   

 • Végzettséget igazoló dokumentumok:

  A szakemberek adatbázisba bekerüléshez igazoló dokumentumok másolatának felöltésére van szükség. Az elfogadott formátumok: pdf, tiff, jpg. A fájlok mérete (egyenként) nem haladhatja meg a 2 MB-ot.

   

 • Szolgáltatás nyújtás helye(i):

   

 • Szakterületek:
 • Közoktatás
 • Szakképzés
 • Felnőttképzés        
 • Felsőoktatási                     
 • Egyéb ifjúsági segítő         
 • Munkaügyi terület                       
 • Szociális terület                
 • Közművelődés       
 • Rehabilitáció         
 • Egyéb

 

Munkaadó adatai

 

 • Szervezet megnevezése:
 • OM azonosító:
 • Szervezet bemutatása:
 • Irányítószám:
 • Település:
 • főváros
 • város, megyeszékhely
 • város, nem megyeszékhely
 • község, falu

   

 • Intézmény címe:
 • Kapcsolattartó:
 • Kapcsolattartó telefonszáma:
 • Fax:
 • Honlap címe(i):
 • Kapcsolattartó e-mail címe:
 • Nyilatkozatok:
 • Adataim a megadott korlátozással kereshetőek
 • Adataim nem kereshetők

 

Intézményi regisztráció:

 

 • Vezetéknév:
 • Keresztnév:
 • E-mail cím:
 • Telefonszám:
 • Intézmény neve:
 • Intézmény bemutatása:
 • Irányítószám:
 • Település:
 • Cím (utca, házszám):
 • Intézmény honlap címe:
 • Képviselő neve:
 • Képviselő e-mail címe:
 • Képviselő telefonszáma:
 • Nyilatkozatok:
 • A regisztrációhoz el kell fogadni az Adatvédelmi nyilatkozatot!

   

 

 

 

A Portálra regisztrálóknak adatkezelési nyilatkozatot szükséges elfogadni, amelyben hozzájárulnak, hogy adatkezelő kezelje a személyes adataikat.

 

Az adatkezelő különleges adatot nem kezelhet.

A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot az adatkezelő biztonságos, elzárt szerveren tárolja. ?A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat senki nem ismerheti meg. Az adatokhoz kizárólag adatkezelő azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. Adatkezelő alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

 

Az adatkezelés célja

Az Portál célkitűzése egy egész életutat támogató pályaorientációs/karrier-tanácsadói szolgáltatás. A portál kiemelt célcsoportjai között hangsúlyosan szerepelnek a közoktatásban tanulók és a fiatal felnőttek. A portál célja ezen célcsoportok legszélesebb körű elérése és minőségi kiszolgálása.

 

A Portál célja, hogy a felhasználók számára célcsoportonként személyre szabottan lehetővé tegye a kapcsolattartást, az információ megosztást, az online tanácsadást, kérdőívek kitöltését, fórum és chat szolgáltatás igénybevételét. Az adatkezelés célja, hogy ezeket a szolgáltatásokat pontosan és személyre szabottan tudja biztosítani a portál.

 

A rendszer az egyes felhasználói körök részére különböző tartalmak elérését teszi lehetővé. Az adott felhasználói körbe tartozást a rendszer a megadott adatok alapján kategorizálja (pl. 16 év alatti vagy feletti felhasználói csoportok, tanácsadók, stb.)

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a jelen pontban meghatározott cél megvalósulásához elengedhetetlen és annak elérésére alkalmas, továbbá az adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

 

Az adatkezelő az adatok felvételét gépi úton végzi és az adatkezelés körében adatfeldolgozót – KEK KH - vesz igénybe.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül adatkezelő törli az adatokat.

 

A Portál statisztikai mutatóinak mérése

A felhasználó adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, adatkezelő nem adja tovább, kivéve a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez a felhasználó látogatásának automatikusan képződő technikai (anonim) adatait a Medián közvélemény-kutató intézetnek, a Webaudit szolgáltatáshoz szükséges mértékben.

 

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, személyazonosításra alkalmatlan módon.

 

A portál eredményességének vizsgálata érdekében a felhasználóink aktivitása mérésre kerül. A mérés és statisztikák készítése minden esetben személyazonosításra alkalmatlan módon történik. A mutatók kizárólag a Portál szakértői részére érhetőek el.

A statisztikai adatgyűjtés különösen az alábbiakra irányul:

-              a felhasználók milyen kereső kifejezéseket írnak be, ezek gyakorisága

-              a felhasználók mennyi kommentet írtak

-              hány fórum téma van és azokhoz mennyi hozzászólás érkezett

-              hány filmet, foglalkozást bemutató leírást néztek meg

-              hányan vettek részt online tanácsadásban

-              hányan használták az egyes interaktív elemeket

-              chatelők, fórum hozzászólók száma

-              felhasználók száma, felhasználó körönként csoportosítva

-              legmagasabb iskolai végzettség

-              munkaerő-piaci státusz

 

VI. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmezheti továbbá az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

 

E körben az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg, amelynek összege visszatérítendő, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, valamint tájékoztatni a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni.

 

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt illetve, ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a tiltakozás elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 2011. évi CXII. törvény  21. § (5)-ben meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

 

 

Kártérítés

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Vizsgálat kezdeményezésének lehetősége a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes. A Hatóság a 2011. évi CXII. törvény VI. fejezetében foglaltak szerint jár el az ügyben.

A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor. A jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, mely eljárás kizárólag hivatalból indítható.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VII. A Szabályzat hatálya

 

A jelen szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelőre, annak valamennyi alkalmazottjára, és az azok által kezelt valamennyi adatra.

 

A jelen szabályzat 2016. április hó 05. napján lép hatályba.