Tartsd velünk az irányt!

Karriertervezés

Budapest, 2015.08.27.

A karrier szó hallatán, legtöbben talán arra gondolnak, hogy valaki egy szakmán vagy munkaterületen belül elhelyezkedik, majd évről-évre halad előre a „ranglétrán”. Francia eredetű értelmezésben a carriere szó életpálya, életút, pályafutás jelentésű. Egy más karrierfelfogás szerint ez kompetenciafejlesztést jelent, azaz az egész személyiség gazdagodását jelenti.

Az egyén oldaláról nézve a karriertervezés a foglalkozási terület(ek) kiválasztását, az értékek és a jövőkép meghatározását, a munkahelyi szerep és a további életpálya szerepek (pl.férj/feleség/klub vezető stb) egyeztetését jelenti.

Az egyéni karrierterv nem jelenti csupán a felsőoktatási intézmény (továbbtanulás helyének) és egy jól fizető állásnak a kiválasztását, az életpálya-építés során a megfelelő szakmai képzettség, együttműködő képesség, szervező készség, és az élethosszig tartó tanulás jelenti a sikeres alkalmazkodás lehetőségét. A megalapozott pályaválasztásnak -az általános képzést követően- az egyéni érdeklődés, készségek és adottságok alapján kell megvalósulnia. Ezek mérlegelése után szükséges figyelembe venni a munkaerő-piaci lehetőségeket, aktuális trendeket, oly módon, hogy az egyén/fiatal különböző területen fejleszthető kompetenciái, készségei jelentsék a választás alapját, ne kizárólag az egyes gazdasági ágak várható alakulása. Érdemes figyelembe venni, hogy a képzési kapacitás és a piaci felvevőképesség jelenlegi állapota néhány éven belül módosulhat, ami megváltoztatja az elhelyezkedés lehetőségeit. Tehát, karriertervünk nem más, mint az általunk kitűzött célhoz vezető döntések, cselekvések sorozata illetve módosítás vagy újratervezés az egyéni preferenciáinkhoz és a külső körülményekhez rugalmasan igazodva.

A cél nem más, mint az elképzelt jövőképünk. Ha meg tudjuk fogalmazni, hogy mit szeretnénk elérni, abban mi jó nekünk, akkor belső motivációnk is segít a cél sikeres elérésében.

Noha a teljesítmény és a siker kiemelt értéke a mai társadalomnak, egyéni szinten mégis mindenki másképp határozza meg, hogy számára mit jelent a siker.

Lélektani megközelítésben a siker feltételei közé tartozik a személyes készségek reális ismerete, társas együttműködés, alkalmazkodás, önbizalom, többé-kevésbé határozott életcél, melyben a munka egy lehetőség kompetenciájának és identitásának megélésére.

A neves karrierkutató Edgar Schein szerint az egyéni karrierterv folyamatos felfedezési folyamat, amelyben az egyén kifejleszti saját foglalkozási koncepcióját. Ebben a folyamatban az önismeret előrehaladásával kialakulnak az ún. karrierhorgonyok, vagyis azok a képességek, készségek és feltételek, amelyek gyakorlásához az egyén ragaszkodik, amelyekhez lehorgonyoz, és ami köré a  karrierjét fölépíti.

A karrierhorgonyok a következő kérdésekre adnak választ:

  1. Miben vagyok igazán jó? Melyek az erősségeim illetve gyengeségeim?
  2. Mi motivál engem? Mi a célom az életben?
  3. Milyen fő értékekben hiszek, mi alapján ítélem meg saját tetteimet?

Ezek a karrierhorgonyok meghatározóak abban, hogy milyen típusú munkát, milyen javadalmazási, előreléptetési rendszereket (jutalékos rendszer/fix bér stb) részesítünk előnyben a karrierünk során.

Íme, a fontosabb szakaszok az egyén karrierjében:

Karrier előkészítésének szakasza

Előkészítés alatt már a tervezést követő, munkatevékenységet megelőző iskolarendszerben vagy azon kívüli szakmai képzés időtartamát értjük, amely előfeltétele a munkába lépésnek.

Próbálkozás – a munkába lépés szakasza

A munkába való belépést követően megkezdődik a munkahelyi szocializáció, melyet egy olyan folyamatnak kell tekintenünk, amelynek során megismerkedünk az adott szervezet hierarchiájával, szervezeti kultúrájával, az adott munkakör konkrét feladataival és elsajátítjuk annak követelményeit. Fő célunk a munkaköri kihívásoknak való megfelelés, esetleg különböző munkakörök kipróbálása.

Megszilárdulás - korai karrier szakasz

Az adott munkakör által igényelt kompetenciáink fejlesztése történik ebben a szakaszban. Itt válunk az adott munkatevékenység szakértőjévé, amely megalapozhatja hosszabbtávú karriercéljainkat is. Előfordulhat, hogy itt válik el, folytatjuk-e az elkezdett utat vagy módosítunk tervünkön.

Középső karrierszakasza

Tapasztalatunk révén naprakészség jellemez minket, egyre önállóbbá válunk, kialakul szakmai identitásunk. Célunk a munkakör által megkívánt változó szükségleteknek és igényeknek való megfelelés. Itt „állapodunk meg” a pályán, a változtatásaink rendszerint a szakmai előrelépés lehetőségének kihasználásból adódnak. De ez a szakasz a karriercéljaink felülvizsgálatának az ideje is. Ekkor erősítjük meg korábbi elképzeléseinket vagy fogalmazhatjuk meg terveink változtatásának szükségességét.

Kései karrierszakasz

Amennyiben választott karrierünk mellett döntöttünk, ebben az időszakban célunk az elért szint fenntartása, valamint a felhalmozott tudásunk átadása fiatal munkatársaink számára. A hangsúly a hatalmi pozíciók betöltéséről a támogató, mentoráló szerepekre helyeződik át. Ezen időszak vége felé szembesülünk a nyugdíjazással, amely új, szervezeten kívüli életszerep beköszöntét is jelenti számunkra.

Belső értékeink, szándékaink, motivációnk és egyéni céljaink változásán kívül a gazdasági és társadalmi változások hatásait is tapasztalhatjuk mindennapi életünkben, amelyek karrierünkre is hatással vannak. A külső változások karriertöréshez (pl. munkanélküliség vagy pozícióvesztés) vezethetnek, vagy éppen lehetőséget teremtenek karrierünk alakítására. Mindkét esetben átképzéssel sikeres pályamódosítást valósíthatunk meg, amely egy újabb cél megvalósítását jelentheti számunkra.

Saját személyiségünk alakulásával is számolnunk kell. Például érdeklődésünk változása nagyban befolyásolja jelenlegi életpályánkkal való elégedettséget. Amennyiben érdeklődésünk már elfordult a végzett munkakörről, fontos, hogy a változást felismerjük és meg tudjuk fogalmazni új érdeklődési irányunkat. Tehát az érdeklődés alakulása is eredményezhet pályakorrekciós helyzetet.

Továbbá életkorunk előre haladtával életpálya szerepeink is bővülnek. Szerepeink kiterjedtsége és időtartama egész karrierünkre is hatással vannak. Fiatalkorban a gyerek szerepe mellett párhuzamosan betöltjük a tanuló szerepét is, majd fiatal felnőtt kortól a tanuló szerep helyett (de akár mellett), megjelenik a polgár, dolgozó vagy akár a szülői szerepünk is. Utóbbi szerepünk választása és betöltése, akár terveink és céljaink ideiglenes felfüggesztéséhez vagy módosításához vezethetnek. Bármely életkori szakaszunkra – így az időskorra is – úgy kell tekintenünk, mint egy állomásra, ahol a jelenlegi egyéni állapotunkat és környezeti befolyásokat összevetve folytathatjuk céljaink megvalósítását vagy alakíthatjuk át jövőbeli terveinket.

Életpályánk során érdemes tanácsadó szakemberhez fordulni, karrierünk, pályánk elején is, amikor álláskeresési technikákat tanulhatunk, illetve felkészítést kaphatunk a felvételi beszélgetésre. Ugyanilyen hasznos lehet pályamódosításkor karrier tanácsadóhoz fordulni, aki nemcsak az önéletrajz írás legújabb trendjeiben tud eligazítást adni, hanem készségfejlesztő programokat, tréningeket is nyújthat. Egy biztos, karrierünk és életpályánk során mind a tervezés mind a megvalósítás folyamán kérhetünk segítséget, ami újabb lendületet adhat egyéni céljaink kibontakoztatásához.

A témához kapcsolódóan ajánljuk a portál következő cikkeit:

  • Miért fontos az önismeret?
  • Miért fontos a pályaismeret?
  • Miért fontos, hogy legyenek ismereteim a munkaerő-piacról?

 

 

Vissza a információkhoz