Tartsd velünk az irányt!

Jegyző

Foglalkozás rövid bemutatása

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, vagy a közös önkormányzati hivatalt, melyben segítségére vannak a közigazgatási ügyintézők. A polgármester és hivatalának segítésén túl, megszervezi az állampolgárok közigazgatási ügyeinek szakszerű ügyintézését. A jegyző gondoskodik továbbá az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a belső igazgatás, egészség- és nyugdíjbiztosítás, építésügy és területfejlesztés, valamint igazságügy, munkaügy, pénzügy, szociális és gyámügy területén. Ezek mentén elsősorban a következő feladatokért felelős:

Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Hivatalvezetőként jogosult arra, hogy önálló intézkedéseket hozzon, intézkedjen a hatáskörébe utalt ügyekben, mint például a népszavazással, szabálysértéssel, anyakönyvi igazgatással, menedékjoggal, ingatlan használatba vételi engedéllyel, szociális ellátással kapcsolatban.

 • Vezeti a hivatali beosztottakat.  Az általa vezetett hivatalban dolgozó önkormányzati tisztviselők és munkavállalók felett munkáltatói jogokat gyakorol, azaz dönt a felvételük, elbocsátásuk és munkabérük tárgyában. Javaslatot tesz a hivatali szervezet felépítésére, működési elveire.
  • Döntéseket készít elő. Kezdeményezi, előkészíti az önkormányzati döntéseket, a polgármester hatáskörébe tartozó intézkedéseket, akár jogszabályi előírások alapján, vagy olyan helyi közügy kapcsán, ahol indokolt intézkedni, döntést hozni. 
  • Felügyeli a jogszabályoknak való megfelelést. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, és adott esetben törvényességi észrevételeket tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában. Rendszeres tájékoztatást ad az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, azok változásairól.
  • Beszámolót készít. Akár írásban, akár szóban beszámol munkájáról, értékeli a feladatok teljesítését, a dolgozók munkakörülményeit. Ő ismerteti a következő időszak feladatait is a munkatársak számára.
  • Belső szabályzatokat alkot meg. Vonatkozzon az a hivatal napi munkaidejére, a kiadmányozás rendjére, az összeférhetetlenségi kérdésekre vagy a pénzkezelésre, illetve a szervezeti és működési szabályzatra.
  • Kapcsolatot tart más kerület, település jegyzőivel. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében, a felmerült kérdések, problémák megválaszolásához segítséget jelent a konzultáció.